พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยต่อการท่องเทียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา บ่อนำร้อนรักษะวารินและบ่อนำร้อนพรรัง จ.ระนอง

ชลธินี อยู่คง

Abstract


This report presents the result of study in behavior and satisfaction of Thai visitors
for Health Tourism at famous tourist attractions - Raksawarin Hot Spring and Phonrang Hot Springs in Ranong province in order to develop a guideline to provide an efficient service. This research has conducted the quantity research method to a target group who are 400 Thai visitors coming to the area and obtaining a service by using the descriptive statistic.

The result has shown that the majority was female who are students between 20-30 years old. Visitors monthly income is between 10,000-20,000 bahts. And they were mostly in bachelor's degree. The main purpose of their visit is to relax by 3-4 times a week with friends and family. They usually traveled on the weekend by one day trip with their personal car. The major activity is to take a thermal mineral waters in bathing, soaking. The visitors have satisfaction on the surrounding area which is clean and suitable for relaxing. For the convenience, the visitors were satisfied the area capability for providing service thoroughly
to all visitors. For personnel, they were satisfied to the kindness of service providers and tourist activities, especially, the bathing, soaking thermal mineral waters.

The recommendation of developed guidance for service at location; it should have more cleaning tools and more space for parking, for convenience; it should have more fitting room and more developed basic infrastructures, for personnel; they should have more skills in foreign language and their knowledge in related issues, for activity; it should have more activities supporting to the health tourism in the area in order to prepare the development of area capability for more visitors in the future.


Keywords


Health Tourism; Behavior; Satisfaction

Full Text:

Untitled

References


ฉันทัช วรรณถนอม. (2551).หลักการมัคคุเทศก์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทวีลาภ รัตนราช.(2553).พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร.ปริญญานิพนธ์วท.ม.(การจัดการนันทนาการ).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร

ทัศน์วรรณ วิพุธกษมานนท์.(2545).พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวชายหาดบางแสนของผู้มาเยี่ยมเยือน.วิทยานิพนธ์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ถ่ายเอกสาร.

พิชิต ฤทธิ์ จรูญ.(2547).การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ปฏิบัติการวิจัยในชั:นเรียน.พิมพ์ครั้งที่4.คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร.

บุญเลิศ จิตตั:งวัฒนา.(2548).อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ:เพลสแอนด์ดีไซน์ จำกัด

ปาลีรัตน์ การดี;และคนอื่นๆ.(2547).การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.รายงานวิจัย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ถ่ายเอกสาร

วาสนา อ่องเอี่ยม.(2546).พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกรุงเทพ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วินิจ วีรยางกูร.(2532).การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร.

วัฒนา เพ็ชรวงศ์.(2542).พฤติกรรมและความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการใช้บริการ 13.วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร.

ศรัญยา วรากุลวิทย์.2551.ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา

สุขุมาลย์ หนุมาศ.(2552).แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชายไทยในการชมวัดและพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตุมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว).พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิริคนางค์ ปานศรี.(2549).ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถ่ายเอกสาร.

สุกัญญา เจริญศรี.(2552).การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ(Tsunami)ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สาขาการจัดการ,คณะบริหารธุรกิจ,มศว.

สุนิษา เพ็ญทรัพย์และนางสาวปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์.2555.พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา บ่อน้าพุร้อนรักษะวาริน อำเภอเมือง จ.ระนอง. รายงานวิจัย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.ถ่ายเอกสาร.

สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดระนอง.(2555).แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจ.ระนองรองรับAEC. ระนอง:สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดระนอง.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.