การศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่นละครเล็ก

กุลธดา ศรีสุข

Abstract


The purpose of this research was to study the work history, the performance elements, the dancing process and the show procedure of Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s Khun Paan Fun Maan by documentary evidences, interviews and observes including Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s dancing transformation.

The findings were as follows: Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) began his study in Thai Dancing School in the role of the male protagonist and acted as the first Pra Luck, in Khon Ramayana at Silpakorn Theater in the year 2500. Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) was transferred the dancing process and Khun Paan’s role in Khun Paan Fun Maan from Kru Lamul Yamakub and Kru Chaleuy
Sukhawanich. The first performance was taken place at Bansomdejchaopraya Teacher’s College in the year 2523. The elements were the male protagonists in the Baab Yeun Kreung Baow Dress with the significant sword by Pee Paad Thai musical instruments. The major of the performance was interpreted through the writing, from the head to feet moving regarding Kan Kodkeaw, Klomnaah, Eang Sisa, Jeeb, Muan Meujeeb, Klai Meujeeb, Klay Meu, Klom Laai, Mun Toi, Kradood, Yon Toi, Yoh Toi, Kleaw Khang, Thon Taow, Tad Toaw, and Se-pa dancing interpretation. As the performance aspect was counted on Lakorn Punthang, the familiar Thai Se-pa until now.


Keywords


The study of Form and Management of the Aksra Puppet Show

Full Text:

Untitled

References


กรมศิลปากร.ศิลปวัฒนธรรม เล่ม 7. โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชันส์ จำกัด : กรุงเทพฯ, 2525.

จักรพันธุ์ โปษยกฤต. หุ่นไทย, สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

กระทรวงศึกษาธิการ : กรุงเทพฯ ,2529.

ชำนิโวหาร,พระ. โครงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนากร : กรุงเทพฯ, ม.ป.ป.

ธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ. การสืบทอดการแสดงหุ่นละครเล็ก กรณีศึกษานาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจ

หลุยส์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2554.

นรีรัตน์ พินิจธนสาร.นาฏยพาณิชย์ : กรณีศึกษาการแสดงนาฏศิลป์ในโรงละครในเขตกรุงเทพมหานคร ,

มหาวิทยาลันธรรมศาสตร์, 2553.

พิชามญชุ์ ภูมิเรศสุนทร. กลยุทธ์การสือสารทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแสดงนาฏยศาลาหุ่น

ละครเล็ก, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548.

สน สีมาตรังและคณะ. หุ่นละครเล็ก : สือลีลาศิลป์ สืบทอดจิตวิญญาณไทย. แปลนโมทีฟ : กรุงเทพฯ, 2540.

ขจร ยังเขียวสด. สัมภาษณ์วันที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, โรงละครอักษรา : กรุงเทพฯ.

จิรัฐติกาล สมสุข. สัมภาษณ์วันที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, โรงละครอักษรา : กรุงเทพฯ.

ปทิตตา ชัยเศรษฐมงคล, สัมภาษณ์วันที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, โรงละครอักษรา : กรุงเทพฯ.

พฤหัส เลียงสอน, สัมภาษณ์วันที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557, โรงละครอักษรา : กรุงเทพฯ.

ฟ้าประธาน รัตนธาดา, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันที 3 พฤษภาคม 2557 .

เสกสรร ชัยเจริญ, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์วันที 3 พฤษภาคม 2557 .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.