การตรวจพิสูจน์เขม่าปืนบนเส้นผมโดยเทคนิค UV-Visible Spectroscopy

นเรศ โกฏทอง

Abstract


เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อมีการยิงปืนจะเกิดเขม่าปืน (GSR) บนพื้นผิวที่อยู่โดยรอบ ในการศึกษานี้ใช้วิธี UV-Visible Spectroscopy ในการหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในตัวอย่างเขม่าปืน อาวุธปืนที่ใช้ในการทดลองคือปืนกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Colt โดยใช้กระสุน Winchester ขนาด 11 mm การทดลองยิงปืนทำในห้องปิด เก็บตัวอย่างจากบนเส้นผมของผู้ยิงและเส้นผมที่ติดอยู่บนเป้ายิง (เสมือนเป็นเส้นผมของผู้ถูกยิง)โดยระยะจากปากกระบอกปืนถึงเป้ายิงเท่ากับ 6 นิ้ว ในการเก็บตัวอย่างใช้วิธีเช็ดด้วยสำลีโดยเก็บทันที และเก็บที่เวลา 6 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการยิงปืน เทคนิคนี้สามารถตรวจพบ GSR ในปริมาณมากทั้งบนผมของผู้ยิงและบนเส้นผมที่ถูกติดไว้บนเป้ายิง จากการทดลองยังพบว่าปริมาณของ GSR ในตัวอย่างลดลงเมื่อเวลาที่เก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วิธี UV-Visible Spectroscopy สามารถจะใช้ในการตรวจวัด GSR ได้ วิธีนี้ใช้เครื่องมือที่มีราคาตํ่าและใช้เวลาน้อยในการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ GSR ด้วยวิธีอื่น


Full Text:

PDF

References


N Petraco,M Yander,J Sardone. (1981). Method for the Quantitative Determination of Nitrites in Gunshot Residue Cases. (Vol.18,pp.85-92).Switzerland.

ศมนวรรณ หัสมินทร์. (2553). การวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในเขม่าดินปืนโดยเทคนิคไอออนโครมาโทรกราฟี. Veridian E – Journal. 3(1), 276-284. Silpakorn University.

ภิญญดา อันสนั่น. (2556). การหาปริมาณไนเตรทในเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืนหลังการยิงด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตรเมตรี. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิจิตรา คูณมา. (2556). การหาปริมาณไนไตรท์และไนเตรทบนเส้นผมของผู้ยิงโดยใช้เทคนิค ไอออนโครมาโทกราฟี. Veridian E – Journal. 6(2), 937-952. Silpakorn University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.