การจำแนกประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์

ธีศิษฏ์ สองเมือง

Abstract


ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการนำเข้านํ้ามันปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
โดยกำหนดให้ผสมเอทานอลแปลงสภาพในนํ้ามันเบนซินพื้นฐานในสัดส่วนที่แตกต่างกัน คือ 10%, 20% และ 85% โดยปริมาตร ตามลำดับ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์ที่สามารถจำแนก ประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ โดยได้ทำการทดลองส่งผ่านรังสีเอกซ์ จากต้นกำเนิดรังสีพลูโตเนียม -238 ที่พลังงาน 13.6, 17.2 และ 20.1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ผ่านนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ประเภทต่าง ๆ ที่บรรจุในขวด พลาสติก ขนาด 300 มิลลิลิตร ผลการวิจัยพบว่า การใช้รังสีเอกซ์ที่พลังงาน 13.6 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ สามารถจำแนกประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดในจำนวน 3 พลังงานที่ใช้ทดลอง โดยความไวในการแยกแยะประเภทของนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ลดลงเมื่อพลังงานของรังสีเอกซ์เพิ่มขึ้น ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะออกแบบและสร้างอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ.การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543


Keywords


เทคนิคนิวเคลียร์; การส่งผ่านรังสีเอกซ์; นํ้ามันแก๊สโซฮอล์

Full Text:

PDF

References


Knoll, F. (1999). Radiation Detection and Measurement. 3rd ed. John Wiley& Sons, Inc.

เหมือนฝัน เอี่ยมศิริ. (2553). การพัฒนาเทคนิคนิวเคลียร์สำหรับจำแนกประเภทของเหลวในภาชนะปิด. ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2555). โครงสร้างราคานํ้ามัน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2553. (2553, เมษายน 7 ). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 36-38.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.