ผลของอัตราการไหลเข้าที่มีต่อประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคมและอัตราส่วน ความเข้มข้น โดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สำหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก

สราวุธ เนื่องจำนงค์

Abstract


ไฮโดรไซโคลนเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกของแข็งออกจากของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในไฮโดรไซโคลน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตรในการแยกซิลิกาขนาดเล็กออกจากนํ้า โดยที่อนุภาคซิลิกามีขนาดเฉลี่ย
5-10 ไมโครเมตร ที่ความเข็มข้นของของแข็ง ร้อยละ 2 (%w/v) ทำการทดลองอัตราการไหลเข้า 1.000, 1.125และ 1.250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราส่วนการไหล 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 ตัวแปรสำคัญที่ทำการศึกษาได้แก่ อัตราการไหลที่ทางเข้า ประสิทธิภาพการแยกอนุภาค ขนาดตัด ดัชนีความคมและอัตราส่วนความเข้มข้น จากผลการทดลองพบว่าที่อัตราส่วนการไหล 0.25 ที่อัตราการไหลเข้า 1.25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพการแยกดีที่สุดถึงร้อยละ 87.3 ขนาดตัด ดัชนีความคมและอัตราส่วนความเข้มข้นเท่ากับ 3.35 ไมโครเมตร 0.61 และ 3.49 ตามลำดับ


Keywords


ไฮโดรไซโคลน; อัตราการไหลเข้า; ประสิทธิภาพการแยก

Full Text:

PDF

References


อภิชัย เทิดเทียนวงศ์. (2540). ไฮโดรไซโคลนกับการแยกอนุภาคและคัดขนาด. วิศวกรรมสาร ม.ข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 79-95.

กฤษดา อาภาทองรัตน์. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรไซโคลนที่ต่อแบบอนุกรมสำหรับการแยกอนุภาคซิลิก้าออกจากของเหลว. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.

โสภิดา เป้งทอง. (2556). ผลของอัตราการไหลเข้าและอัตราส่วนการไหลที่มีต่อขนาดตัด ดัชนีความคมและประสิทธิภาพการแยกซิลิกาออกจากนํ้าโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 40 มิลลิเมตร. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 การส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.

Bednarski, S. and Listewnik, J. (1987). Hydrocyclones for simultaneous removal of oil and solid particles from ship oily water. 3rd International Conference on Hydrocyclone. 30 September– 2 October 1987, Oxford, England, pp. 181-192.

Wongsarivej, P., Tanthapanichakoon, W. and Yoshida, H. (2005). Classification of Silica Fine Particles Using a Novel Electric Hydrocyclone, Science and Technology of Advanced Materials vol 6: 364 - 369.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.