การวิเคราะห์แป้งผัดหน้าโดยเทคนิค Gas Chromatography (GC) และ X-Ray Diffraction (XRD) สำหรับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์

ศิริณญา อยู่สุข

Abstract


แป้งผัดหน้าเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในบุคคลทั่วไป อาจจะพบผงแป้งผัดหน้ายังเหลือติดบนเสื้อผ้าและวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยนี้ได้นำตัวอย่างยี่สิบยี่ห้อของแป้งผัดหน้าที่แตกต่างกัน มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค gas - chromatography โดยใช้
flame - ionization detector (GC-FID)เป็นตัวตรวจวัดและ x-ray diffraction (XRD) ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ GC-FID ถูกเตรียมโดยการสกัดตัวอย่างแป้งผัดหน้าในสารละลาย dichloromethane ในขณะที่การตรวจวัด XRD สามารถตรวจวัดได้ในตัวอย่างที่เป็นของแข็งเลย ผลการทดลองจากโครมาโทรแกรมของ GC และสเปกตรัม XRD ที่ได้แสดงลักษณะรูปแบบเฉพาะของแต่ละตัวอย่าง ผลการทดลองที่ได้จากทั้งสองเทคนิคนี้สามารถใช้ข้อมูลประกอบกับการระบุว่าเป็นตัวอย่างแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดและสามารถนำไปใช้กับกรณีศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ได้


Keywords


แป้งผัดหน้า; Gas Chromatography (GC-FID); X-Ray diffraction analysis (XRD)

Full Text:

PDF

References


http://news.voicetv.co.th/infographic/33965.html

http://shows.voicetv.co.th/kid-len-hen-tang/40794.html

Gordon A.; Coulson S. J. Forensic Sciences. 2004, 49(6) , 1244-125.

Kelly Greenough. (2007). Forensic Analysis of Cosmetic Face Powders, Michigan State University. Department of Criminal Justice.

Pascal G.; Annie-Francoise M.; Claudine B.; Audrey Q.; Corinne C.; Pierre-Antoine B. J.Chromatography A. 2012, 1253 , 144– 153.

มารศรี จันทร. (2532). สูตรเครื่องสำอางประเภทแป้ง. เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง II ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรัญญา มโนสร้อย. (2533). เครื่องสำอาง เล่มที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.