แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วีระ ตุลาสมบัติ

Abstract


การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป พัฒนาระบบและประเมินหาประสิทธิภาพและความเหมาะสม ของระบบการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน การสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมี 5 ขั้นตอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency: IOC) ในการคำนวณ
และใช้เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.975 เป็นค่าที่ยอมรับได้


Full Text:

PDF

References


เทียมใจ สุขสภา. (2553). ระบบการบริหารพัสดุ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุฑามาศ อุทิตะสาร. (2445). “ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

เชาวนี พันธุ์ลาภะ. (2550). กระบวนการปฏิบัติการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ประภัตรา ปักกัดตัง. (2549). การปรับปรุงกระบวนการพัสดุด้วยวิธีการออกแบบกระบวนการใหม่

กรณีศึกษา: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พฤทธ์ อึงคะนึงเดชา และวิทยา สุหฤทดำรง. (2547). การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ Industrial Technology Review. กรุงเทพฯ.

พฤกษา อเนกเมธีพฤกษา. (2552). การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการงานห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษา :บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด. ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วัฒนา สูตรสุวรรณ. (2512). หลักการปรับปรุงงาน. กรุงเทพฯ: ส.พยุงพงศ์.

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2543). การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง: กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

Cooper, R., Aouad, G., Lee, A., Wu, S., Fleming, A., & Kagioglou, M. (2005). Process Management in Design and Construction. Great Britain. Retrieved June 9, 2009, From http://www.google.

com/book?id=tWEfhGR5EwC&&printsec=frontcover&hl=th.

Jay bal. (1998). Process analysis tools for process improvement, (University of Warwick, Coventry, UK) The TQM Magazine, From http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=841856&show=abstract http://www.rainmakrs.com/featured_cumberland_redesign.htm.

Starr, M.K. (1996). Operation Management. Massachusetts: boyd & fraser: Vroman H.W. & Luchsinger V.P. (1994). Managing organization quality. USA.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.