ผลของอันดับการเสื่อมสภาพต่อการทำนายอายุของตัวเร่งปฏิกิริยา

พัชรพล ใจเพชร

Abstract


งานวิจัยนี้ได้จำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของสมรรถนะของปฏิกรณ์สำหรับ
กระบวนการสตีมมีเทนรีฟอร์มมิ่ง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล อัตราการเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนแปลง
ของความว่องไวตามเวลาแสดงในรูปของ Power-law โดยที่มีอันดับการเสื่อมสภาพอยู่ในช่วงระหว่างศูนย์
ถึงสามโพรไฟล์ของความว่องไวภายในปฏิกรณ์คำนวณสำหรับแต่ละค่าของอันดับการเสื่อมสภาพในระหว่าง
การปฏิบัติการ การคำนวณอายุของตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำหนดโดยค่าการแปลงผันของมีเทนแสดงให้เห็นว่า
เมื่ออันดับการเสื่อมสภาพมีค่าสูงจะทำให้อายุของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำนายได้มีค่าสูง ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า อันดับของการเสื่อมสภาพมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำนายอายุตัวเร่งปฏิกิริยา


Keywords


สตีมมีเทนรีฟอร์มมิ่ง; อันดับของการเสื่อมสภาพ; อายุตัวเร่งปฏิกิริยา

Full Text:

PDF

References


Hashemnejad, S. M., M. Parvari, 2011. Deactivation and Regeneration of Nickel-Based Catalysts for Steam-Methane Reforming. Chinese Journal of Catalysis, Vol.32, No.2, 273-279.

Hazzim F. Abbas, W.M.A. Wan Daud, 2010. Hydrogen production by methane decomposition: A review, International Journal of Hydrogen Energy, 35(2010) 1160-1190.

H. Scott Fogler, 2006. Elements of Chemical Reacting Engineering fourth edition, Prentice Hall International Series.

Hou, K., R. Hughes, 2001. The kinetics of methane steam reforming over a Ni/α-Al2O catalyst. Chemical Engineering Journal, 82, 311–328.

Levenspiel, O., 1999. Chemical Reaction Engineering 3rd Ed. John Wiley & Sons. Timothy Lipman, 2011. An Overview of Hydrogen Production and Storage Systems with Renewable Hydrogen case studies. Clean Energy States Alliance.

U. Bossel, 2003. Well-to-Wheel studies, heating values, and the energy conversion principle. In Proc. Eur. Fuel Cell forum.

Van Beurden, P., 2004. On the catalytic aspects of steam-methane reforming, A Literature Survey. Report of ECN, the Netherlands, 1-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.