แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เอื้องอรุณ อ่อนทุม, พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

Abstract


การวิจัยนี้เป็นแบบวิธีผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 จำนวน 317 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งตามขนาดสถานศึกษา และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้แก่ (1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีการกำหนดกลยุทธ์ สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรม ทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานงาน  (2) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (3) ด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบ ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารายงานติดตามผล และปรับปรุง (4) ด้านการสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ (5) ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ มีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้อิสระทางความคิด และตัดสินใจเอง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**