การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของปัจจัยการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

อรุณรุ่ง ศุขเทวา, สุนิสา วงศ์อารีย์, พนายุทธ เชยบาล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของปัจจัยการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยเป็นการศึกษาแบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศจากสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ที่มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตัวและแบบประเมินยืนยันองค์ประกอบ วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์และจำแนกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดของปัจจัยการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 5 ตัวชี้วัด  2) ด้านการติดต่อสื่อสาร 5 ตัวชี้วัด 3) ด้านภาวะผู้นำ 5 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 5 ตัวชี้วัด โดยทุกองค์ประกอบได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญใช้ได้ร้อยละ 100.00

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**