สุขภาพองค์กรของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี

กิรณา นาเมืองรักษ์, สุนิสา วงศ์อารีย์, พนายุทธ เชยบาล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพองค์กรของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จำนวน 306 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .865 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์กรของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน  ด้านการอยู่ร่วมกันของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความทุ่มเท      ในการปฏิบัติงานของครู  ด้านขวัญและกำลังใจ ด้านความเข้มแข็งขององค์กร  ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และด้านการสนับสนุนทรัพยากร ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**