สำรวจพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สุเมธ อนันตฤดี, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมและศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 1. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปีมีศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้ามา 1-2 ปีโดยใช้บริการคนเดียว เหตุผลหลักที่ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าคือ ประหยัดน้ำมัน ส่วนใหญ่ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ MG เหตุผลหลักในการเลือกใช้ยี่ห้อนี้ คือ ราคาเหมาะสมและบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้าและรู้จักยี่ห้อต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ในด้านการคุ้มค่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.34) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (= 4.45) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ในด้านความเชื่อมั่น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.33) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้บริการ (= 4.50) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ในด้านการสื่อสารการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.29) โดยมีความพึงพอใจลำดับแรก คือ บอกต่อให้ครอบครัว เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น ๆ ให้เลือกใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**