ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชญาดา ศิริภิรมย์, รัตติกาล เหล่าเสนา

Abstract


การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี จำนวน 291 คน โดยการใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 มีทัศนคติต่อการสูบบุหรี่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**