การประเมินผลสำเร็จของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย: กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย

วิศรุตพล สุภาพิพัฒน์, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, อรอนงค์ ผิวนิล, สุวรรณา ประณีตวตกุล

Abstract


เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลประโยชน์ดังกล่าวในเชิงปริมาณ การประเมินผลสำเร็จของงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนวิจัย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานวิจัย การวิเคราะห์ผ่านมาตราวัดแบบลิเคิร์ท โดยเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี บุคคลากรในโครงการฯ และชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการฯ ผลการศึกษาพบว่าประเด็นในเรื่องของคุณภาพน้ำที่บำบัด และพัฒนาการของโครงการมีค่าคะแนนสูงสุดที่ 4.67 สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ทั้งนี้การประเมินผลสำเร็จของงานวิจัยมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) คิดเป็น 155 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR,SROI) เท่ากับ 2.02 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 36 ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานโครงการนี้ประสบความสำเร็จและสร้างผลกระทบในเชิงบวก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**