ปัจจัยของความผูกพันต่อตราสินค้ามีผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าหรูหราละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้บริโภค ในประเทศไทย

ทรงพร หาญสันติ

Abstract


วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้มี 2 ประการ วัตถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาปัจจัยการ 3 ประการ ประโยขน์ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านอารมณ์ และประโยชน์ด้านวัตถุนิยมทีมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อตราหรูหราละเมิดลิขสิทธิ์ขอลงผู้บริโภค ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเท่ากับ 223 คนแบบสอบถามของการวิจัยเป็นการแจกแบบออนไลน์ด้วยวิธีการแจกแบบสะดวกโดยมีคำถามคัดกรอง 1 ข้อ การวิจัยได้ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์และแปรผลของการวิจัย ผลของวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า CMIN/DF = 2.214, GFI = 0.90, TLI = 0.92 , IFI = 0.93 RMR = 0.034, and CFI = 0.935 ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยได้รับการยอมรับทั้งหมด อย่างมีนัยสำคัญ โดยประโยชน์ของการประหยัดของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อตราสินค้ากระเป๋าหรูหราเลียนแบบในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ประโยชน์เชิงสุนทรียะรสของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อตราสินค้ากระเป๋าหรูหราเลียนแบบในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ประโยชน์เชิงวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อตราสินค้ากระเป๋าหรูหราเลียนแบบในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ความผูกพันต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อกระเป๋าหรูหราเลียนแบบในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญบทคัดย่อภาษาไทย เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อความที่เป็นคำสำคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**