ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน Tree Bank ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สิปาง เอี่ยมเตชา, ลีลาวดี พัฒนรัชต์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน Tree Bank และเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน Tree Bank มากยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการวบรวามข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน Tree Bank จำนวน 170 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent sample t-test  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการระบบจัดเก็บข้อมูลนั้นมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อปี สถานที่ปลูกต้นไม้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน Tree Bank ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่แตกต่างกัน เว้นระดับการศึกษา และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง 4 ด้านมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน Tree Bank ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**