ผลกระทบและการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายของ บริษัท สยามเทคนิเคล เซรามิค จำกัด ท่ามกลางวิกฤตเศรษกิจในปัจจุบัน

ศุภวรรณ กันกง, อัศวิณ ปสุธรรม

Abstract


การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายของ บริษัท สยามเทคนิเคล เซรามิค จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษกิจที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย เพื่อหาแนวทางการปรับตัวด้านในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ราย ผลการศึกษาพบว่า บริษัทมียอดขายลดลงในปี 2565 โดยปัจจัยด้านเศษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหลัก คือ ปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แนวทางในการปรับตัวเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้ทฤษฎีการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 ระดับ คือ 1.กลยุทธ์ระดับองค์ที่เลือกใช้คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้วยการพัฒนาตลาด 2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน และ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่โดยใช้กลยุทธ์การตลาด STP และกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด โดยการกำหนดกลยุทธ์ในสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิจ เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**