แนวทางการเพิ่มยอดการสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ของสาขาสำนักพหลโยธิน

ปิ่นปินัทธ์ บุญช่วย, ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ของสาขาสำนักพหลโยธิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เขามาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ของสาขาสำนักพหลโยธิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านจิตวิทยาได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ของสาขาสำนักพหลโยธิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ของสาขาสำนักพหลโยธิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**