ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกร

วงศ์ระวี รอดอนันต์, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้บริโภคที่เคยซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรม อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 1 ปี จำนวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี ซื้อนาฬิกา จำนวน 1 ครั้ง/เดือน ซื้อนาฬิกา 5,001-10,000 บาท/ครั้ง มีระดับความคิดเห็นต่อ 1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านข้อมูลส่วนตัว ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการส่วนบุคคล 2) การตัดสินใจซื้อนาฬิกาออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และอัปเดดข้อมูลสินค้าที่ทันสมัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม รองลงมา ท่านได้ค้นหาและเปรียบเทียบราคาสินค้าด้วยตัวเองส่งผลให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม น้อยที่สุดคือ ความสะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรมได้ร้อยละ 90.4 กล่าวได้ว่าถ้าร้านค้านาฬิกาที่ทำการตลาดบนอินสตาแกรมมีการส่งเสริมการทำการตลาดครอบคลุมปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 6 ด้านจะส่งผลทำให้ระดับการตัดสินใจซื้อนาฬิกาผ่านอินสตาแกรมของกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**