การศึกษาหาระยะเวลาการคงอยู่ลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกรีไซเคิลได้และรีไซเคิลไม่ได้โดยใช้วิธี ซุปเปอร์กลู

ปิยนุช สวัสดี, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระยะเวลาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏบนพลาสติก ด้วยการใช้วิธีซุปเปอร์กลู เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้ และพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยศึกษาจากพลาสติกตามท้องตลาดจำนวน 5 ชนิด มาทำการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงที่ช่วงระยะเวลาต่างๆ กัน 5 ช่วงเวลา คือ 1วัน 3 วัน 7 วัน 10วัน และ 14วัน โดยนับจำนวนจุดที่ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติก พบผลการศึกษาพบว่า วิธีซุปเปอร์กลู สามารถตรวจหาลายนิ้วมือแฝงได้บนพลาสติกทุกประเภทแต่ปรากฏลายนิ้วมือแฝงไม่ครบทุกช่วงเวลาเมื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงของที่จัดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและที่โล่งแจ้ง ด้วยวิธีIndependent t-test พบว่าที่ระดับนัยสําคัญ0.05 การตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติก ทั้ง 2 สถานที่มีการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**