การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (กระชายขาว) ในผลิตภัณฑ์ขนมปัง

ณัฏฐพล วิธานวัฒน

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (กระชายขาว) ในการผลิตขนมปังเพื่อสุขภาพโดยใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) กับคนทั่วไปจำนวน 50 คน โดยทำการทดลองปรับอัตราส่วนของสมุนไพรในสูตรของขนมปัง และทำการวิเคราะห์ผลที่ได้โดยใช้สถิติแบบ ANOVA โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ความชอบ แบบ 9-points hedonic scales โดยแบ่งเป็นหัวข้อ รสชาติ, กลิ่น, รสสัมผัส, สี และ ความชอบโดยรวม โดยผลที่ได้ออกมานั้นพบว่าได้คะแนนในระดับพีงพอใจมาก จากการทดลองในครั้งนี้สามารถพัฒนาสูตรขนมปังโดยปรับเปลี่ยนชนิดสมุนไพรเพื่อให้พัฒนาการแข่งขันทางการตลาด และ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้ยกระดับสินค้ากลุ่มขนมปัง และทำให้เพื่อมูลค่าของสินค้าได้ยิ่งขึ้น การทานกระชายขาวจะช่วยในเรื่องของยับยั้งเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และยังมีส่วนช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**