ถอดบทเรียนวิกฤตการระบาดของโควิด-19 โดยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

Abstract


บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ในหัวข้อเรื่องศึกษาหลักการใช้ยาไทยใน สถานการณ์โควิด 19 ระบาดช่วงขาดแคลนยาแผนปัจจุบันและวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (Study the principles of using Thai medicines in the situation of the COVID-19 outbreak. during the shortage of modern medicines and vaccines in Thailand in 2021) ในแง่มุมของแพทย์แผนไทยคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ระบาดวิกฤต จนเริ่มดีขึ้นในปี 2564 – 2565 พบเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ท้าทายต่อความพยายาม ในของการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตยาไทยจำนวนมากและการวางแผนในการจัดการวัตถุดิบที่ขาดแคลน และ วิกฤตของการเจ็บป่วยความตายและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**