การบริหารจัดการโครงการเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำอุตสาหกรรม

สุพิชชา ศรีโมรส, ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, พิชิต สุขเจริญพงษ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานการบริหารโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ (Earned Value Analysis) ในการควบคุมต้นทุนของโครงการ พบว่าโครงการกรณีศึกษามีดัชนีประสิทธิภาพด้านแผนงาน (SPI) คิดสัดส่วนเป็น 1.00 เนื่องด้วยสามารถส่งมอบงานโครงการได้ตรงตามแผนงาน และดัชนีประสิทธิภาพด้านต้นทุน (CPI) คิดสัดส่วนเป็น 0.58 เนื่องด้วยโครงการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 84,200 บาท จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนการดำเนินงาน 115,954.80 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 72.61 เปอร์เซ็นต์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**