สีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากมะม่วงหาวมะนาวโห่

ฐปนพร ชูจินดา, พิชญธิดา บิลอะหลี, รังสิรัตน์ เป้าอินทร์, อุษา เพชรบ้านนนา, กีรติ กุลวานิชไชยนันท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยสกัดพืชจากกลุ่มแอนโทไซยานิน คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ การสกัดสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในอัตราส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน้ำ 1:1 2:1 3:1 และ 4:1 พบว่า อัตราส่วน 4:1 (กรัม/มิลลิลิตร)เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดการสกัด เพราะมีปริมาณของสารสกัดที่ดีที่สุด จากการศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยนำสารสกัดที่มีอัตราส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่ และตัวทำละลายน้ำเท่ากับ 1:1 2:1 3:1 และ 4:1
(กรัม/มิลลิลิตร) พบว่า สีที่ติดเนื้อเยื่อได้ดีและมีความคล้ายคลึงกับสี Safranin O มากที่สุด คืออัตราส่วน 4:1 เพราะ เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการย้อมสีเนื้อเยื่อที่เห็นผลชัดเจน จึงสรุปได้ว่าสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากธรรมชาติที่สกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ในอัตราส่วน 4:1 ให้สีที่คล้ายคลึงกับสีย้อม SafraninO จึงสามารถนำมาใช้ทดแทนสีย้อม SafraninO ซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**