การตรวจพิสูจน์ยาทรามาดอลปลอมด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มสเปกโตรสโกปีแบบลดทอนการสะท้อน

ปิ่นทิรา กุมารน้อย, กนกอร ศรีจันทร์, สุนิสา โจมสติ, อภิชาติ เพ็งดำ, อภิชัย พลชัย

Abstract


ปัญหาการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิดในประเทศไทยของเยาวชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการลักลอบผลิตและจำหน่ายยาทรามาดอลปลอมเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษากระบวนการตรวจพิสูจน์สารทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ในตัวอย่างยาต้องสงสัยด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มสเปกโตรสโกปีแบบลดทอนการสะท้อน โดยตัวอย่างยาทรามาดอลต้องสงสัยถูกสุ่มซื้อมาจากร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยและช่องทางออนไลน์รวมจำนวน 6 ตัวอย่าง เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มสเปกโตรสโกปีแบบลดทอนการสะท้อนใช้ค่าการวิเคราะห์ช่วงเลขคลื่น 4000–400 cm-1 ความละเอียดในการสแกน 4 cm-1 และจำนวนการสแกน 16 ครั้งต่อตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่าตรวจพบตัวอย่างยาทรามาดอลปลอมจำนวน 3 ตัวอย่าง และตรวจพบยาทรามาดอลได้มาตรฐานจำนวน 3 ตัวอย่าง ดังนั้น การตรวจพิสูจน์สารทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มสเปกโตรสโกปีแบบลดทอนการสะท้อนสามารถแยกกลุ่มตัวอย่างยาทรามาดอลที่ได้มาตรฐานออกจากยาทรามาดอลปลอมได้ สามารถใช้ในการระบุชนิดของตัวอย่างยาต้องสงสัยที่ตรวจพบในสถานที่เกิดเหตุ และประยุกต์ใช้วิธีที่ศึกษาสำหรับการตรวจพิสูจน์คุณภาพยาที่มีการใช้ในทางที่ผิด รวมถึงใช้เป็นพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**