About the Site

วารสารฉบับนี้ มีบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 เรื่อง ดังมี ชื่อปรากฏในสารบัญ โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาบทความให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งวารสารวิชาการฉบับนี้ กำาลังจะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและให้คำปรึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่จัดทำวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ คือ การออกวารสารตรงตามกำหนดเวลา และบทความวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่พิจารณาบทความวิชาการนั้น ๆ ทุกบทความ

Journals

About this Publishing System