ความรับผดิชอบต่อสังคมในการใช้พนืทสี"าธารณะจังหวดัระนอง

อิทธิฤทธิ เพญ็ทรัพย์

Abstract


การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ พืนทีสาธารณะของจงั หวดั ระนอง และ 2) เพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อ สังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจงัหวดัระนอง เก็บขอ้มูลเบืองตน้ด้วยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัระนอง จาํนวน 400 คน และดาํเนินการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผใู้ห้ข้อมูลสําคญัคือ ผบู้ริหารของส่วนราชการของจงั หวดั ระนองและผูบ้ริหารทอ้งถินทีมีบทบาทต่อการบริหารและพฒั นาจงั หวดั ระนอง จาํ นวน 8 คน สถิติทีใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใชพ้ืนทีสาธารณะของจงัหวดัระนอง ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัถึงผลประโยชน์สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดา้ นยึดหลกั ความ เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม มีประสิทธิภาพในการทาํนาย  คิดเป็นร้อยละ 66.90 และ 2) แนวทางที เหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใชพ้ืนทีสาธารณะของจงัหวดัระนอง ไดแ้ก่ การส่งเสริมจิตสํานึกทางสังคมทีสร้างความตระหนกัร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาคราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยการกระจายอาํนาจให้แก่ชุมชนและประชาชนร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหา สร้าง ค่านิยม และการเรียนรู้ร่วมกัน กําหนดกฎเกณฑแ์ละบรรทดัฐานทางสังคมทีเกิดจากการยอมรับร่วมกันทีผ่าน เวทีสาธารณะ การจดัการพืนทีตามหลกัธรรมาภิบาล เปิดเวทีแสดงทางความคิดทีเปิดเผยต่อสาธารณะชน และ การหาแนวร่วมทีผ่านการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพือการตดัสินใจบนพืนฐานการมีส่วนร่วม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.