การรับรู้การสือสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร บริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

อฐักานต ์ พลูพร

Abstract


การวจิ ยั ครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาการรับรู้การสือสารการตลาดแบบครบวงจรและความ รับผดิชอบต่อสังคมทีมีผลต่อภาพลกัษณ์องคก์รบริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดของกลุ่มวยัรุ่นในเขต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ ผบู้ริโภคทีเป็นกลุ่มวยัรุ่นทีมีอาย ุ14-22 ปีในเขต กรุงเทพมหานครทีเคยบริโภคเครืองดืมบริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัด จาํนวน 400 คน  ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้การสือสารการตลาดแบบครบวงจรในภาพรวมและการรับรู้ความรับผดิ ชอบ ต่อสังคมบริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมีความคิดเห็นต่อภาพลกั ษณ์องคก์ ร บริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดในภาพรวมอยู่ในระดบั ดี   กลุ่มตวัอย่างทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีไดร้ ับ และรายไดเ้ฉลียของ ครอบครัวแตกต่างกันมีภาพลกัษณ์องคก์รบริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดแตกต่างกัน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  การรับรู้การสือสารการตลาดแบบครบวงจร ในดา้ นการตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ ดา้นการใช้ เครือข่ายการสือสารทางอิเล็คทรอนิกส์ และดา้นการโฆษณา สามารถร่วมพยากรณ์ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทั ไทยนําทิพย ์จาํกัดไดร้้อยละ 31.8 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ    ความรับผดิ ชอบต่อสังคม ในดา้นการอาสาช่วยเหลือชุมชน ดา้ นการบริจาคเพือการกุศล และดา้ น การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สามารถร่วมพยากรณ์ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทั ไทยนําทิพย ์ จาํกัดไดร้้อยละ 40.7 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.