การศึกษาแนวทางการบริหารงานของเทศบาลทมีีผลต่อความสุขของประชาชน ในเทศบาลตําบลหนองขอนกว้าง อาํเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน

อนุชา ณ หนองคาย

Abstract


การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) ศึกษาแนวทางการบริหารงานของเทศบาลหนอง                ขอนกวา้ง ทีมีผลต่อความสุขของประชาชนในเขตพืนทีเทศบาลตาํ บลหนองขอนกวา้ ง อาํ เภอเมือง จังหวัด อุดรธานีและ 2) ศึกษาระดบัความสุขของประชาชนในเทศบาลตาํบลหนองขอนกวา้ง จากตวัชีวดั ความสุข ตามแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตาํบลหนองขอนกวา้ง อาํเภอเมือง จงั หวดั อุดรธานี โดยการวิจยั เชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการวิจยัเชิงปริมาณได้ทาํการสํารวจระดบั ความสุขของประชาชนในเขต พืนทีเทศบาลตาํ บลหนองขอนกวา้ ง จาํ นวน 400 คน ส่วนการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพไดท้าํการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและข้าราชการของเทศบาลตาํบลหนองขอนกวา้งจาํนวน 10 คน จากการศึกษาวิจัย พบว่า                       1) ผบู้ริหารและขา้ราชการของเทศบาลตาํบลหนองขอนกวา้ง ใชห้ ลกั ธรรมาภิบาลเป็นหลกั ในการบริหาร และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคญั  2) ระดบั ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาํ บล หนองขอนกวา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี มีความสุขในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 3.11

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.