แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

เพลินพิศ วีระอนันตวัฒน์

Abstract


     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
สำนักงาน กสทช. 2) เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน กสทช.จำแนกตามลักษณะประชากรกรศาสตร์ การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือพนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน 140 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคำนวณตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Yamane)ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถีร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) การรวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว(one – way ANOVA)

     ผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม พนักงานและลูกจ้างส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.70 โดยมีความคิดเห็นมากทีสุดในด้านความมัน คงในการทำงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการทำงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.60 ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.51 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.41 ตามลำดับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาในการการปฎิบัติงาน เขตพืนทีในการปฎิบัติงาน ทีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน


คำสำคัญ แรงจูงใจ, พนักงานและลูกจ้าง, สำนักงาน กสทช.


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.