ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

พัชรภรณ์ พงษ์อารี

Abstract


     การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามปัจจัยส่วน
บุคคลและประเภทของกิจการร้านเสริมสวย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี คือ ลูกค้าทีรับบริการร้านเสริม
สวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 25 ร้าน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

     ผลการวิจัยพบว่า
     ผู้รับบริการร้านเสริมสวยส่วนใหญ่อายุ 30 – 39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด รายได้เฉลียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และระดับ
ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.97, S.D. = .64) โดยเรียงลำดับระดับความสำคัญ จากมากไปหาน้อยได้แก่ ทางออกของลูกค้า ( Χ = 4.19, S.D. = .72) ความสะดวกสบาย ( Χ = 4.07, S.D. = .68) ต้นทุนของลูกค้า ( Χ = 3.99, S.D. = .76) และการติดต่อสือสาร ( Χ = 3.65, S.D. = .75) มีระดับความสำคัญ อยู่ในระดับมากตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลียต่อเดือน ประเภทกิจการ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้รับบริการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาล เมืองปทุมธานี แตกต่างกัน

คำสำคัญ : ร้านเสริมสวย, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.