การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร

พรรณรวี กบิลพัฒน์

Abstract


   งานวิจัยนีแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) ในบริษัทผลิตอาหาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นกระบวนการผลิตชินส่วนไก่สดซึงประกอบด้วยส่วนของอก ปี กน่อง และสันใน ของบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึงในประเทศไทย และทำการประยุกต์ใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นขันตอนทังสิน 5 ขันตอนคือ 1) ระบุต้นทุนและกิจกรรม, 2) ระบุตัวผลักดันต้นทุนและกิจกรรม, 3) คำนวณต้นทุนของแต่ละกิจกรรม, 4) คำนวณต้นทุนกิจกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์ และ 5)วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ งานวิจัยทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์การผลิต นอกจากนียังทำการเก็บข้อมูลจากเอกสารของบริษัททีเกียวข้องกับข้อมูลกระบวนการผลิตชินส่วนไก่สดดังกล่าวของบริษัท

    จากการใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนในการผลิตทังสินในกระบวนการผลิตชินส่วนไก่สดของ
บริษัทสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มค่าใช้จ่าย 26 กลุ่ม และ 16 กิจกรรม เมือทำการระบุตัวผลักดันต้นทุนจะ
สามารถระบุได้ 14 ตัวผลักดัน ส่วนตัวผลักดันกิจกรรมสามารถระบุได้ 4 ตัวผลักดัน เมือทำการคำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยตามวิธี ABC พบว่า การประยุกต์ใช้วิธี ABC มีความยุ่งยากพอสมควรสำหรับธุรกิจอาหารโดยเฉพาะในขันตอนการระบุกิจกรรม และการคำนวณอัตราการปันส่วน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยทีได้จากวิธี ABC อาจสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทอาจยังไม่ได้ทำการพิจารณาต้นทุนบางตัวสำหรับบางผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้นทุนของบริษัทจึงอาจยังไม่สะท้อนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทีเป็นไปตามกระบวนการผลิตจริงทีเกิดขึนสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ : ต้นทุนฐานกิจกรรม, การปันส่วนต้นทุนบริษัทผลิตอาหาร, กระบวนการผลิต


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.