ความพึงพอใจของผู้รับบริการบ่อนำ แร่ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง

พธดา ชัยศุภณัฐ

Abstract


     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการนำแร่ร้อนรักษะวาริน
จังหวัด ระนอง และศึกษาแนวทางปรับปรุงการใช้บริการนำแร่ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง การศึกษา
ครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการบ่อนำแร่ร้อนรักษะวาริน จำนวน 370 ราย ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการบ่อนำแร่ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จำแนกรายด้าน คือ ด้านข้อมูลนำแร่ร้อนรักษะวารินอยู่ในระดับปานกลางด้านกระบวนการขันตอนการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสิงอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง ขณะทีด้านเจ้าหน้าทีผู้ให้บริการอยู่ในระดับน้อย ซึงแนวทางการปรับปรุงคือ จัดหาเจ้าหน้าเพือให้การบริการผู้รับบริการนำแร่ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง ให้เหมาะสม ต่อไป 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ ผู้รับบริการบ่อนำแร่ร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.