การศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปพนพรหม รุจินิรันดร์

Abstract


     การวิจัยเรืองการศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ททีตังอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง และเพือเปรียบเทียบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ททีตังอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำแนกตามลักษณะทีตังของรีสอร์ทกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ททีอยู่บนผืนแผ่นดิน 20 คน และผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทที อยู่บนเกาะพยาม 20 คน เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
ธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทีสุด ผลการ
เปรียบเทียบการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการธุรกิจรีสอร์ทจำแนกตาม
ลักษณะทีตังของรีสอร์ท พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

     ข้อเสนอแนะทีสำคัญ ด้านความพอประมาณควรสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนรักบ้านเกิด
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและยัง ยืน ด้านความมีเหตุผลผู้ประกอบการควรมีการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกับธุรกิจรีสอร์ทอย่างรอบด้าน ด้านการมีภูมิคุ้มกันผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีสอร์ทควรหาโอกาสศึกษาแนวทางการบริหารความเสียงทางการเงิน ด้านเงือนไขความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการวางแผน เพือป้ องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และด้านเงือนไขคุณธรรม ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดระนองควรรวมกลุ่มกันกำหนดเกณฑ์ในการให้บริการเพือให้เกิดความเข้มแข็งและความยัง ยืนของธุรกิจรีสอร์ท

คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการ, รีสอร์ท


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.