ปัจจัยทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื&อรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

เบญญทิพย์ วงศ์สถิตสถาพร

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือรถจักรยานยนต์ และเพือศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการทีใช้
รถจักรยานยนต์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ=การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า

     ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 30 ปี ขึนไป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 15,001-20,000 บาท โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้ารุ่น WAVE ราคา 30,001 – 40,000 บาท และมักมีการตัดสินใจซือด้วยตนเองสำหรับเหตุผลสำคัญทีทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เพราะหลีกเลียงปัญหาการจราจรในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มกลับมาซือรถจักรยานยนต์ซำ โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ 2 และจะมีการแนะนำให้ผู้อืนมาเลือกซือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีค่าเฉลีย เท่ากับ 3 โดยผู้บริโภคมีความระดับการรับรู้ปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในระดับมาก

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคทีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับมาซือ
รถจักรยานยนต์ซำ แตกต่างกัน และผู้บริโภคทีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า แตกต่างกัน ด้านการแนะนำให้ผู้อืนมา เลือกซือ และพบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือรถจักรยานยนต์สินค้าฮอนด้า ด้านแนวโน้มการกลับมาซือรถจักรยานยนต์ซำ และด้านการแนะนำให้ผู้อืนมาเลือกซือ โดยมีระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.