ความพึงพอใจในงานบริการของผู้รับบริการ ท่าอากาศยานระนอง

เบ็ญจมาส โลหกุล

Abstract


     การศึกษาครั้งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การท่าอากาศยานระนอง ทีมีต่อองค์ประกอบในการสร้างความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการขันตอนของการบริการ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริการ ด้านสิงอำนวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจอันเนืองมาจากสถานภาพส่วนบุคคล โดยมีจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทีมาใช้บริการท่าอากาศยานระนอง ในครังนีจำนวน 320 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม ทดสอบความเชือมัน ด้วยสัมประสิทธิP อัลฟ่ าของครอนบาค ทีระดับนัยสำคัญ .05 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี
ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติอนุมาน ได้แก่ สถิติ T-test และ F – test

     ผลการศึกษาครังนี พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ ท่าอากาศยานระนองทีมีต่อองค์ประกอบในการสร้างความพึงพอใจ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และผู้รับบริการทีมีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และทีอยู่ มีระดับความพึงพอใจทีมีต่อองค์ประกอบฯ 4 ด้านของท่าอากาศยานระนอง ทุกด้านไม่แตกต่างกันจากผลการศึกษาครังนี มีข้อเสนอแนะว่า ท่าอากาศยานระนอง ควรมีการปรับปรุง และพัฒนาด้านสิงอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการให้มากขึน เพือให้ระดับความพึงพอใจของทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุด


คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริการ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.