รูปแบบการบริหารจัดการของร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี

เนตรชนก สุขอุดม

Abstract


     การวิจัยครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1.เพือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจมาใช้บริการซำ ทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 2. เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเทียว ทีมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการซำทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 3. เพือศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการซำทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี

     ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากันร้อยละ 50 อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 36.5ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 38.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ55.8 รายได้เฉลียต่อเดือน 50,001 บาทขึนไป ร้อยละ34.25 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 38.3 พฤติกรรมของลูกค้าทีแตกต่างกัน ทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซำทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ใช้ยานพาหนะรถเช่าร้อยละ 33.3 จัดทริปเดินทางเองร้อยละ 54.3 เหตุผลในการเดินทางคืออบรม/สัมมนาร้อยละ 25.3 เดินทางมาท่องเทียวกับเพือนร้อยละ 41.5 ช่วงเวลาท่องเทียววันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ร้อยละ 54.3 จำนวน วันทีมาท่องเทียว 2 - 3 วันร้อยละ 29.8 ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก Internet/Social Multimedia ร้อยละ 34.0 ส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจมาใช้บริการซำทีร้านอาหารแหล่งท่องเทียวหาดวอนนภาจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน มีค่าสัมพันธ์กันร้อยละ 65.4

คำสำคัญ: ร้านอาหารแหล่งท่องเทียว /พฤติกรรมของลูกค้า/ส่วผสมทางการตลาด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.