ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของหน่วยงานทีเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดระนอง

นิภาพร มนชม

Abstract


     การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ของหน่วยงานทีเบิกจ่ายเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดระนองจำนวน 74 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ค่าสถิติทีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t – test, F – test, และ ANOVA

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ในภาพรวมทัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านปริมาณงาน, ด้านคุณภาพของงาน, ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเวลา ตามลำดับ 2) ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบ GFMIS พบว่า ระดับความพยายามในการทำงานและแรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีทีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ไม่แตกต่างกันส่วนปัจจัยด้านระดับความพยายามในการทำงานและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีทีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

คำสำคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิภาพ,ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.