ปัจจัยทมี ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภค จากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร

นิธิภา จันทรวิสุทธิ์

Abstract


     การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมาย เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
เครืองมือการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภค จากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ ผู้บริโภคทีมีอายุตังแต่ 18 ปี ขึนไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว สถิติค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 26 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงาน บริษัทเอกชน และรายได้ 40,001 บาทขึนไป

     ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ เครืองมือสือสารการตลาดแบบบูรณาการและการ
เปิดรับข่าวสารโดยรวมให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก และความรู้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคทีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ ของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ทีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภค จากร้านขายยา ทีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ เครืองมือการสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน และ ด้านการโฆษณา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายยา ทีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ

     ตัวแปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายยา ด้านความถีในการซือยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา(ครังต่อ 6 เดือน) ได้แก่ ด้านสถานที ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 0.9 และตัวแปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภค จากร้านขายยา ด้านจำนวนเงินโดยเฉลียในการซือยาแก้ปวดลดไข้ ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการโฆษณา ได้ร้อยละ 1.2 

คำสำคัญ: ปัจจัยทีมีอิทธิพล, พฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้, ร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.