ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชน ในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร

นำชัย อินทุภูติ

Abstract


     การวิจัยครั้งนีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เกียวกับปัจจัยการใช้บริการศูนย์สุขภาพ(Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพือศึกษาระดับการใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของประชาชนในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร เพือศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการในฟิตเซ็นเตอร์ของประชาชนในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร และเพือให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการใช้บริการใน ศูนย์สุขภาพต่างๆ รวมถึงสวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒนารุงเทพมหานคร ซึงกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี คือ ประชาชนในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 400คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี โดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทดสอบค่าไคส แควร์ และวัดทิศทาง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านค่าแกมม่า ทีระดับความสัมพันธ์ทางสถิติที .05

     ผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้บริการศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก มีจำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 และปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และ ความตระหนักรู้ในเรืองการดูแลสุขภาพของตนเอง

     ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ได้แก่ หน่วยงานของรัฐทีรับผิดชอบในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ควรให้ความสำคัญเกียวกับความปลอดภัยและมาตรฐานของเครืองออกกำลังกายเนืองจากผู้วิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทีมาออกกำลังกายทีฟิตเนส เซ็นเตอร์จะเลือกออกกำลังกายโดยใช้เครืองมือ และอุปกรณ์จึงทำให้ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับทีสองรองจากทำเลทีตั้ง

     หน่วยงานของรัฐทีรับผิดชอบในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ควรให้ความสำคัญเกียวกับการ
จัดทำโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับประชาชนเพศชาย เช่น อุปกรณ์ในการสร้างกล้ามเนือ การจัดทำ
โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับประชาชนทีมีอายุน้อย เช่น มีเลนสำหรับจักรยานของเด็ก หรือ จัดทำสนามเด็กเล่น และกองทรายสุขภาพสำหรับประชาชนทีมีอายุน้อย รวมถึงการจัดทำโปรแกรมการออกกำลังกายในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. สำหรับประชาชนทีประกอบอาชีพอิสระทีต้องการออกกำลังกายในช่วงเวลาไม่ เร่งด่วน และจัดบริการอาหารเครืองดืมในราคาย่อมเยาว์สำหรับประชาชนทีต้องการออกกำลังกายทีมีรายได้น้อย และ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ หรือ การประชาสัมพันธ์ในการลดโรคต่าง ๆ ด้วยการออกกำลังกาย

     ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
     เนืองจากงานวิจัยครังนีเป็นการศึกษาโดยใช้สถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนันผู้วิจัยเห็นว่า
ควรมีการศึกษาในประเด็นเดียวกันแต่ควรใช้สถิติอืนๆ ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย เช่น การหาค่าความสัมพันธ์ และควรเพิมตัวแปรในการศึกษา เช่น ค่าสมาชิก สถานทีตังและเวลาในการบริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

คำสำคัญ การใช้บริการศูนย์สุขภาพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.