ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในพื2นที3จังหวัดระนอง

ธีรเดช วิริยะกุล

Abstract


This research aims to (1) to study the quality of accounting information of small and medium sized enterprises in the ranong province. (2) to study the effective decision of the small and medium sized enterprises in the ranong province. and (3) the relationship between the quality of accounting information and effective decisions of small and medium sized enterprises in the ranong province. This study is survey research , have 167 samples is CEO or accounting manager of small and medium sized enterprises in the ranong province at registered with industry ranong officer from simple size of Krejele and Morgan. This research drawing sample random sampling. The tools using the Questionnaire in this research, include statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and correlation of Pearson. The results showed that (1) They also agreed with having the accounting information quality as a whole and in each of all these aspects at a high level : understandability, relevance, reliability, and comparability. Additionally, (2) they agreed with the decision making efficiency as a whole and in each of all these aspects at a high level : Fastness, Objective Achievement, The Best of Efficiency, Acceptance from Accessory and (3) the quality of accounting information the relationship at a high level and affected positively with effective decisions of small and medium sized enterprises in the ranong province.


Full Text:

Untitled

References


กตัญHู หิรัญญสมบูรณ์. (2545). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน.

ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช. (2550). การจัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชัน .

ระจิตต์ ระคา. (2547). เอกสารการสอนชุด พฤติกรรมนุษย์ในองค์การ. พิมพ์ครั งที 22. นนทบุรี :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พรพิศ จันทรจตุรภัทร. (2548). การกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในเขต

ภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ม.ป.ป. (2556). SMEs หัวใจทีแท้จริงของเศรษฐกิจไทย. Blue Update. Editon 10(July-Decumber 2012). สืบค้น

เมือมีนาคม, 2559, จาก http://tools-article.sumipol.com/smes-the-real-backbone-of-thai-economy/

มัทนชัย สุทธิพันธ์และปาริชาติ มณีนัย. (2546). ทิศทางการจัดการระบบข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs.

เอกสารการประชุมนักบัญชี ครังที 18. กรุงเทพ : บุญศิริการพิมพ์.

วนันพรณ์ ชืนพิบูลย์. (2552). ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทีมีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี

และประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชี

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2543). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. กรุงเทพ : วี เจ พรินติง.

สาชล สตชลาสินธุ์. (2551). SMEs จะรอดต้องรู้เรืองบัญชี. บทความวิชาการ. ชุดที 17. 67-71.

สมยศ นาวีการ. (2544). การบริการ. กรุงเทพ : บรรณกิจ 1991.

สมนึก เอือจิระพงษ์พันธ์และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร. (2552). การบัญชีขันต้น. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แมคกรอฮิล.

สุพานี สฤษฎร์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. (2549). มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล. กรุงเทพ :

บริษัท เจเอสที พับลิชชิง จำกัด.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.