ความเสมอภาคของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตพืนทีอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ธิติสรณ์ บุตรโคตร

Abstract


Objectives and methods: (1) the equality of income tax in the district town. Nong Khai (2) to compare the equality of income tax in the district town. Nong Khai is the income tax information provider in the area of the city. Nong Khai, 361 tools used for data collection was a questionnaire with a checklist. And the 5
meter level checked for accuracy by an adviser. Data were analyzed using the SPSS statistical software was used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. T test Test F And testing differences in pairs by lysergic acid diethylamide (LSD: Least Significant Difference).


Full Text:

Untitled

References


กรมสรรพากร. (2556). รายงานประจำปี 2545-2555 ของกรมสรรพากรกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์

คอมฟอร์ม.

จิรัสสา ยงพานิช. (2550). ปัจจัยท$ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการย$ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทัศนีย์ สิงหนาท. (2545). บทบาทของภาษีสรรพากรต่อการหารายได้ให้รัฐและเสถียรภาพทาง เ ศ รษฐ กิจ .

การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศักดิzไทย สุรกิจบวร. (2549). ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

นายสมเจตน์ ประสงค์ดี (2557) ผู้เขียนบทความ บทความภาษีอากรค้าง : ระบบสารานุกรมภาษีจาก

http://wiki.mof.go.th/mediawiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8

%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%

B8%87 ทฤษฎีหลักการจัดเก็บภาษีอากร อดัม สมิท

สำนักงานสรรพากรพืนทีสาขาเมืองหนองคาย รายงานผลการยน$ื แบบแสดงรายการภาษีเงิน ไ ด้ บุ ค ค ล

ธรรมดา ปีภาษี 2557

สมยศ เชือไทย “คำอธบายหลักรัฐธรรมนูญทว$ั ไป” กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์,2535หน้า 138-139

สมคิด เลิศไพฑูรย์ “หลักความเสมอภาค” วารสารนิติศาสตร์ ปีที 30 ฉบับที 2 : มิถุนายน 2543 หน้า 170

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ “หลักความเสมอภาค” Public – Law.Net :12 มกราคม

ไพลิน เป็ งอ้าย. (2548). ปัจจัยทม$ี ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.