ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบต้นทุน กรณีศึกษา บริษัท ไทยยานยนตร์ 1950

ธงไชย ไวยปราชญ์

Abstract


The purpose of this research is to study Effective cost management system, case study of the Thai Yarnyon in year 1950. The sample in this study is staff of Thai Yarnyon in year 1950. Questionnaire was used to collect the data. the statistical analysis are Percentage, Mean, and Standard Deviation, T-test,
One-way Analysis of Variance and Multiple Regression Analysis by using the statistical of Social Science. The study found that most of the employees were male, aged between 26-30 years and aged between 31 years old and more respectively, single status and married/lived together respectively. The
education level is bachelor's degree, followed by a low level of education courses. Work with operating  level position followed by a level head position. Income per month between 15,001-20,000 baht and lower than 15,000 baht respectively. Working experience between 1-5 years and between 6-10 years

respectively. Overview and aspect for the service development including reliability in responsibilities, operation ability and understanding of the customers demand, has high appropriate level. Overview and aspect for working motivation including the organization is safe and stable in operation, in the exalted progress in work and success in life, has high appropriate level. Overview and aspect for Effective cost management including the speed of the operation, the cost reduction and the ability to meet customer demand, has high appropriate level. Service development and motivation in the practical work, reliability of responsibilities and the understanding of customer demand, can predict the effective cost management system in the speed of the operation at significant level of 0.01, 0.05. These two variables could predict
this effective cost management system in the speed of the operation was 12.1 percent. For Service development and working motivation, exalted progress in work, reliability in responsibilities, success in life, and understanding the customers demand, can predict the effective cost management system in cost
reduction at significant level of 0.01. These four variables could predict this effective cost management system in the cost reduction was 63.8 percent. The service development and working motivation, success in life, reliability in responsibilities, the understanding of customer demand, the exalted progress in work, operation ability, can predict the effective cost management system in the understanding of the customers demand at significant level of 0.01, 0.05. These five variables could predict this effective cost management system in the understanding of the customers demand was 56.9 percent. The service development and working motivation, reliability in responsibilities, the understanding of customer demand, success in life, can predict the effective cost management system in perception of effective cost management system at significant level of 0.01. These three variables could predict this effective cost

management system in perception of effective cost management system was 44.5 percent.


Full Text:

Untitled

References


กัลยา วินิชย์บัญชา. (2545). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ฉัตยาพร เสมอใจ. การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2549.

พิสิทธิ} พิพัฒน์โภคากุล. “ขัhนตอนของคุณภาพบริการ,” โปรดักส์ทิวืตี. 8(43) : 19 - 22, 2546

วรัชยา ศิริวัฒน์. (2547) รายงานวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการของงานบริการการศึกษา : มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, คณะรัฐศาสตร์

กันตยา เพิมผล. การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541.

ประยงค์ มีผล. (2545). ตัวแปรทีLเกีLยวข้องกับแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตเสืhอผ้า

สำเร็จรูป บริษัท ไหมทอง จำกัด. สารนิพนธ์ กศ.ม.(จิตวิทยา การศึกษา) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. สำนักงาน ข้าราชการพลเรือน.การ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของกรมส่งเสริม การเกษตร พ.ศ. 2538. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการเกษตร. 2541.

จันทรานี สงวนนาม .(2536). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

นพพล อินจันทร์ และคณะ. 2554. ความพึงพอใผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวโรฒ. สถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิมล เมฆสวัสดิ}. 2549. การประเมินคุณภาพการบริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ. สำนัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วินิสา บุญคง และคณะ. 2547. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองกลางสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุจิตต์ ปุคะละนันท์. (2541). ปัจจัยทมLี ีความสัมพันธ์ต่อ การทำงานเป็ นทีมและการนาความรู้ทไLี ด้รับจากการฝึ กอบรม

การทางานเป็นทีมทีLมีประสิทธิภาพไปใช้ กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เว็ปไซต์ : http://www.thaiyarnyon.com ข้อมูลบริษัท ไทยยานยนตร์ 1950. ค้นเมือ 01 สิงหาคม 2558,

Andrew J. Dubrin. (1984). Foundations of Organizational Behavior. p.142 Englewood Cliffs, J : Prentice-Hall, Inc.

Fried Lander and H. Pickle. (1968). Components of Effectiveness in Small Organization. p.195 Administrative Science

Quarterly.

Herzberg, Frederick. Motivation, Moral and Money. Psychology Todey : March, 1968.

A.M. Maslow. Eupsychian Management. Home Wood, lllinois : Richard D. Irwin and the Dorsey Press


Refbacks

  • There are currently no refbacks.