การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทียวไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการท่องเทียวแบบยังยืน

นัทนิชา หาสุนทรี

Abstract


The objectives of this research were to study about the Philosophy of Sufficiency Economy and Thai Tourism development, to study the government policy in tourism development under the direction of the Committee of National Peace Keeping and to suggest the strategy of Tourism Development according to the Philosophy of Sufficiency Economy. The result found that the Philosophy of Sufficiency Economy was the philosophy which indicated the guidelines of surviving and suitable practicing in the present based on conventional life styles of our Thai society. Later, we can apply in our real world to make balance for our normal and sustainable lives called “Moderate Economy or Medium Economy” since this method consisted of involving all aspects together including economy, mind, society, culture and surroundings. National security policy for tourism based on the Philosophy of Sufficiency Economy comprised of National security policy for tourism according to the Philosophy of Sufficiency Economy

involved sufficiency policy by developing infrastructure and conveniences for travelling, reasonable policy through the development of Ecotourism and maintain tourist attraction directly, conserved natural
resources, national culture and unique. Following the policy of protection through the development of products and tourism service to be continuous and full cycle standard and high standard of infrastructure tourism as well.


Full Text:

Untitled

References


ฉลองภพ สุสังกรกาญจน์. (2542). แผนหลักการขนส่ง พ.ศ.2542-2549. สถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศ.

บุญเลิศ จิตตังวัฒนา. (2542). การวางแผนการพัฒนาการท่องเทียงอย่างยัง ยืน. เชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์. (2544). ตามรอยพระราชดำริ: เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2548). การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Gulick, L. & Urwick, L. F. (1973). The Science of Administration. New York: Columbia University.

Henri, F. (1949). General and Industrial Management. London: Pitman & Sons.

Max W. (1968). Economy and Society. New York: Bedminster.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.