ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณัฏฐณิชา วิทยาถาวร

Abstract


The objectives of this research were 1.) to enhance the service quality of Bangkok Bang, Suan Sunandha Rajabhat University Branch 2.) to compare the service quality of Bangkok Bank to other branches. Data were categorized by gender, age, level of education and incomes per month from 400
samplings with 400 questionnaires (a hundred percent of samplings.) The research required computer program with statistics including frequency, percentage, average, deviation, and T-Test and F-Test.
The result showed that 1.) The level of Bangkok Bank staff service was in a level of “Agree” while service classified by divisions showed a level of “Strongly Agree” namely trust for service and customer care. And a level of “Agree” was for tangible things including trust for standardized service. 2.) Samplings including gender, occupation, average income showed the different comments towards the service quality of Bangkok Bank, Suan Sunandha Rajabhat University Branch with the significance of .01 and .05


Full Text:

Untitled

References


กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. สำนักพิมพ์จุฬา.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). การใช้ spss for window ในการวิเคราะห์ข้อมูล.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

จุฬา.

กนิษฐา วีสม. (2552). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทม ี ีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ออมสินเขต

เพชรบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทัว ไป, บัณฑิตวิทยาลัย,

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

รังสิตรา สังขอ์ ร่าม, (2550), คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน,

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ บรมราชูปถัมภ์.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.(2538), กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีตัวอย่าง กรุงเทพฯ:

พัฒนาการศึกษา


Refbacks

  • There are currently no refbacks.