ความสามารถในการออกแบบโครงงานวิชาการติดตังไฟฟ้าในอาคารของนักเรียน ระดับประกาศวิชาชีพ ชันปีที่ 1 โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือนียบัตร

อำพรรณ ทิมจำลอง

Abstract


          This research aims to 1) measures the capability of designing of certificates in level 1 by the collaborative way to learn. 2) to measure the satisfaction of students learning collaborative activities include the population of Students in Electrical Power the in level 1, there are the total 30 people Laemthong technology college in the second semester ,academic year 2015. Tools used in research consist of academic study plan. 1)Plan of Electrical installation by collaborative learning 2. The quiz is multiple choice . 3.evaluation of satisfaction as a 5-level scale that is used in the research include statistics average and standard deviation.

The results were as follows:
        1. Scores after learning activities, academic cooperation in building electrical installation appear that Students have average scores qualify students to 87 per cent.
        2. study of certificates in level 1 using the method of learning collaborate,It is found that the student has satisfied all are in high level


Keywords


How to collaborative learning; The ability to design projects; Electrical in stallations in buildings

Full Text:

Untitled

References


กรวิภา สวนบุรี.การพัฒนาผลสัมฤทธิcทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง บทประยุกต์.บุรีรัมย์: โรงเรียนเขตทางการสงเคราะห์ 5 ไตรคามสิทธิศิลป์) สพท.บุรีรัมย์ เขต 1,2550

พิชยา เรือนบุรี. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีของนักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง. รายงานวิจัย.(ลำปาง:วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, 2552)

จุฑาทิพย์ ทิพยโกศัย สุจิตรา โพธิtนา อภิญญา นาคใหญ่.(2552). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องการออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชันมัธยมชันปีที่ 3. รายงานวิจัย.(มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552)

ปทีป เมธาคุณวุฒิ.(2543). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นศูนย์กลาง.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา เจริญนิเวศนุกูล.(2541). ผลการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมส์ที่มีการทดสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชรา เล่าเรียนดี.(2547). “เทคนิควิธีจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ.” นคปฐม: โครงการส่งเสริมการผลิตตำราและเอกสารการสอนคณะศึกษาศาสตร์มมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.(อัดสำเนา)

Jonson, David W; & Jonson, Roger T. Using cooperative learning in math. In cooperative learning in mathematics. Davidson, Neil. 2nd ed. United States of

Amarica: Addison-Wesley, 1990),105-107. Kagan,S.. Cooperative learning & wee seience. (San Clemento: Kagan Cooperative learning 1996), 1-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.