แนวคิดเรืองผู้เรียนเป็นสำคัญกับการปฎิบัติในประเทศไทย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจักษ์และวิธาน

อาริยา ภู่ระหงษ์

Abstract


          The purposes of the study were to analyze appreciative and applicative reason behind the conceptof student–centered in Thailand using philosophical research method such as an argument and idea exchange from the results of obtained data via academic interpretation.

         The results showed that the concept of student–centered and the practice in Thailand is postmodernity because it has each learner’s different thought in aspects of knowledge, attention, need, expectation, and personality. Therefore the study should not have the same characteristic. The learners should extremely have freedom in decision–making themselves how to be or how to learn. The learners should develop an extremely academic point of view themselves. The contradictive person claims that the concept of student–centered in Thailand is not in postmodernity with the following reasons: 1) the concept of student– centered acquiring academic philosophy, evolution, reformation, and individuality is the tendency of member of postmodernity sect. It does not accomplish in postmodernity, 2) the concept of student–centered is more discourse and language game emphasizing on the social target than the learners’ target. It is not in postmodernity, and 3) the behavior shows the problems of the use of postmodernity concept in practice. Some accords with postmodernity, but it is not in the frame of a postmodernity. However, the researcher does not accept it, the opposition person has weakness. It is the following reasons: 1) the study management according to the concept of academic philosophy, evolution, reformation, and individuality is the deeply knowledgeable and experienced construction for the learners. The learners truly know to solve the problems. It opens an opportunity for the learners having freedom in selecting the way of self-lives. The learners accept decision-making themselves that the study management provides the important point of the freedom, 2) the learning management of student–centered is more discourse and language game emphasizing on the social target than the learners’ target. It is not in postmodernity. The management of the academic target according to the concept of student–centered is not only to produce a person with a bachelor’s degree to the working market, but also it builds people to be good, excellent, and happy, and 3) in bring the concept to use in practice, the involving person must participate in the a principle and learning management under its concept. It motivates the all of involving persons to see its importance to use it in practice in the most accomplishment.

       The results of this research can be used in the levels of people, community, and country for the learning management under the concept of student–centered in Thailand. It accords with postmodernity and develops the learners’ quality of lives.


Keywords


student – centred; postmodernity; analytic; appreciative; applicative

Full Text:

Untitled

References


กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขัTนพืนT ฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ).

กรมวิชาการ. (2544). การสังเคราะห์งานวิจัยเกียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กาญจนา ไชยพันธ์. (2545). ตัวบ่งชี้ของผู้สอนกับผู้เรียนเป็นสําคัญ. วารสารวิชาการ ฉบับที8 สิงหาคม.

ประมวล ศิริผันแก้ว. (2541). วารสารครูวิทยาศาสตร์.กรุงเทพฯ:สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน1.กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด.

ไพฑูรณ์ สินลารัตน์. (2543). ปฏิรูปการศึกษา : แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

รังรอง หงษ์รัตน์ .(2543). ทัศนคติทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของพนักงานครูเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพล วังสินธ์. (2539). วารสารพัฒนาหลักสูตร ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.