การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืองการปลูกผักเกษตรอินทรีย์แบบไร้ดินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อารมณ์ เกิดรพ

Abstract


        The objective of this research was to ; firstly, develop curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for secondary school students. secondly, implement the curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for secondary school students. The sample was 22 secondary school students from Ruangdechprachanukror school, during the second semester of academic year 2014. The instruments were 1) a training curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system. 2) a 30 question multiple choice test 3) a valuation
from of practicing skill, and 4) an attitude questionnaire towards production organic. The statistics used for data analysis in the research include frequency value, percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results indicate that :
          1. After examine the content validity of the curriculum by five experts, the results of the implementation of curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for secondary school students indicate that the curriculum is consistent and appropriate. And after implement
the curriculum with 41 students who are not the sample, the results indicate that the level of reliability is 0.803. The average practice skills is very good and have average satisfaction towards the attitude on organic agriculture in the highest level.
        2. The results of the implementation of curriculum on organic agriculture vegetables with soilless culture system for secondary school students with the sample of 22 students indicate that 1) the comparative results of pre and post tests show that the students have higher stage of knowledge after training with statistically significant difference at a level of .01. 2) the students have average the practice skills on organic agriculture vegetables with soilless culture system in the level of very good. 3) the students have average satisfaction towards the attitude of organic agriculture in the highest level.


Keywords


Development of Curriculum ; Organic Agriculture Vegetables ; Soilless Culture System

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กัลยา ใจเย็น. (2553). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืองการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

ชนิสรา เทียมตระกูล. (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืองการจัดดอกไม้ในงานพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

ดิเรก ทองอร่าม. (2550). การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (พิมพ์ครั้งที่ี 3).กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.

นภดล เรียบเลิศหิรัญ. (2553). การปลูกพืชไร้ดิน Soilless Culture (พิมพ์ครั้งที่ี 3).กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปราโมทย์ จันทร์เรือง. (ม.ป.ป.). หลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร. ลพบุรี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

พิชิต ฤทธิจรูญ. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครัง ที 4). กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอมีสท์.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2525). พัฒนาหลักสูตรและการสอน-มิติใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ี 3). กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ์.

สมคิด ดิสถาพร. (2549). เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลประเทศไทย. กรุงเทพฯ:

จามจุรีโปรดักท์.

Goldstein, T.L. (1993). Training in organizations: Needs assessment, development, and evaluation (3rd ed.). Monterey, Calif: Brooks/Cole.

Good, Carter V. (1973). Dictionry of Education (3rd ed.). New York : Mc Graw Hill.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.