การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้วิธีสอนอ่านKWL PLUS ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

อัจฉรา แสงทับทิม

Abstract


       The purposes of this research were to: 1.) Compare reading for main Idea in Thai language subject. Of Mathayomsuka 3/2 by using KWL-Plus in Conjunction with Cooperative learning. 2.) To study the opinions students taught by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. The sample of students Mathayomsuka 3/2 Year 2015 from 1 Consisted of 32 Students each, Random group by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. The in struments used for gathering data were: ten Thai reading for main Idea by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. Time to experiment total testing before and after 10 sessions of 50 minutes.

The results of the study were as follows:
        1. Reading for main Idea. Of the Mathayomsuka 3/2 students by using KWL-Plus Instruction was significantly higher than before Method at the 0.01 level.
        2. The results of student satisfaction. On learning by using KWL-Plus and Cooperative learning a statistics significant at 0.825 levels as possible.


Keywords


Cooperative learning ; Teaching methods KWL-Plus ; Development of reading for main Idea in Thai Thai language subject

Full Text:

Untitled

References


ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2005.

_____. (2550). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานครฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพ์ประภา นิลโกสีย์. (2556). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus.

พิสณุ ฟองศรี. (2553). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

มิลิน ชูสกุล. (2555). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ ของบนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านนิทานคุณธรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบCIRC และแบบKWL-Plus. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุนันทา มัน เศรษฐวิทย์. หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2545

สุวิมล ติรกานนท์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์:แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.