การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สาธิยา เปรืองเจริญ

Abstract


The purposes of this study were 1) to compare student achievement after studying the 80 percent threshold 2) to assess the student’s retention in learning at two-year deal through cooperative learning. The samples used in this study are the Grade 2 students at Anurajaprasit School, Primary Education Service Area office 1, Nonthaburi Province. A total of 35 students were tested during the second semester.

        1. Through Cooperative learning history using the Tablet, the second grade students’ average

score was not different from the criterion 80 percent.
        2. The second grade students are learning retention improved a lot using the method.


Keywords


Collaborative learning ; Achievement ; Retention ; Tablet

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

วัชลี บัวตา (2550). ผลสัมฤทธิ3 และความคงทนทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีเรียนตามสภาพจริง. หน้า 1-72.

ทิศนา แขมมณี (2551). ศาสตร์การสอน (พิมพ์ครัง้ที 7). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

Schwab, K. (2013-2014). The Global Competitiveness Report 2013–2014. World Economic Forum. pp. 1-565.

Slavin, R. E. (1980). Synthesis of Research on Cooperative Learning. Educational leadership. pp. 655 - 660.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.